خرید از آونگان نوید مرکزی

1400/08/04 - 12:40:55
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
60*606316 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606285 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
80*806588 میل کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
80*80121168 میل کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*10069010 کارخانه کیلوگرم
17,900 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*1001218010 کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*100121468 میل کارخانه کیلوگرم
21,500 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*100121297 کارخانه کیلوگرم
21,500 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*100129010 کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*100121468 میل کارخانه کیلوگرم
21,500 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
120*120612912 کارخانه کیلوگرم
18,300 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
120*1201225812 کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
120*1201222010 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
120*1201222010 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
1400/08/04 - 12:42:13
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سنگین121056 کارخانه کیلوگرم
19,100 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
10سنگین121256 کارخانه کیلوگرم
19,000 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
12سنگین121607 کارخانه کیلوگرم
22,700 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
14سنگین121957 کارخانه کیلوگرم
19,000 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
16سنگین61127.5 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
16سنگین122257.5 کارخانه کیلوگرم
19,200 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
18سنگین122658 میل کارخانه کیلوگرم
22,200 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
20سنگین123058.5 کارخانه کیلوگرم
25,300 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم